Wij gebruiken cookies

cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Raadpleeg onze privacyverklaring
MENU

Advocatenkantoor

Karl MORTELMANS

PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING ADVOCATENKANTOOR Karl MORTELMANS - CLIËNTEN

1. Algemeen

Advocatenkantoor karl MORTELMANS (KBO 0812.646.204 BTW nr. BE0812.646.204), met kantooradres te Mechelsesteenweg 111, 2220 Heist-op-den-Berg.

Het kantoor stelt zich tot doel de uitoefening van de advocatuur in de meest ruime zin; Advocaat karl MORTELMANS is lid van de Orde van advocaten Provincie Antwerpen.

In het kader van de uitoefening van voornoemd doel verwerkt advocaat karl MORTELMANS persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

U wordt dan ook verzocht om deze Privacyverklaring met aandacht te lezen.

In deze verklaring wordt uitgelegd waarom en hoe uw persoonsgegevens verzameld worden, hoe deze beschermd worden en voor hoelang deze bewaard worden.

Uw gegevens worden zo veilig als redelijkerwijze mogelijk bijgehouden en ze worden beschermd tegen verlies en ongeoorloofde verstrekking of toegang.

Uw persoonsgegevens worden behandeld mits strikte naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (‘AVG’).

Indien u na het lezen van de Privacyverklaring nog bijkomende vragen heeft kan u steeds het kantoor bereiken via telefoonnummer 015/24.31.19 of via email op het adres karl.mortelmans@mrtlmns.be.

Advocaat karl MORTELMANS is als enige verantwoordelijk hiervoor op het kantoor. Hij zal graag uw vragen hierover beantwoorden.

 

2. Over welke persoonsgegevens gaat het:

Advocatenkantoor karl MORTELMANS verwerkt persoonsgegevens omwille van haar wettelijke omschreven bevoegdheden en verplichtingen, doordat u gebruik maakt van de diensten van het kantoor en/of omdat u deze persoonsgegevens zelf aan het kantoor hebt verstrekt.

Uw persoonsgegevens die gebeurlijk door advocatenkantoor karl MORTELMANS worden verzameld zijn: (niet gelimiteerd)

 • Naam en voornamen;
 • Geboortedatum, -plaats, nationaliteit;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;
 • Bankrekeningnummer, en
 • Andere persoonsgegevens die u actief aan advocatenkantoor Van den Berghen heeft verstrekt in het kader van een dossier dat door het kantoor voor u behartigd wordt ( zoals financiële gegevens, inlichtingen betreffende ongevallen, gegevens m.b.t. uw beroep, of andere activiteiten, burgerlijke staat…

Advocatenkantoor Karl MORTELMANS verwerkt occasioneel, indien noodzakelijk, ook volgende bijzondere of gevoelige persoonsgegevens:

 • Strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen;
 • Gegevens over gezondheid;
 • Andere persoonsgegevens zoals deze die ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond onthullen, en de verwerking van gegevens met betrekking tot iemands seksuele geaardheid.

Advocatenkantoor Karl MORTELMANS heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar, tenzij met toestemming hebben van hun ouders of voogd of indien het kantoor hiertoe verplicht is door de uitvoering van de wettelijke verplichtingen.

 

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag worden uw persoonsgegevens verwerkt:

Advocatenkantoor Karl MORTELMANS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende legitieme doelen:

 • om u te kunnen informeren over de stand van een dossier;
 • om u, indien nodig, schriftelijke of telefonisch te kunnen bereiken;
 • om het dossier dat u aan het kantoor heeft toevertrouwd en/of waarin uw belangen worden behartigd te kunnen behandelen, afhandelen en vervolgens archiveren;
 • afhandeling van uw (gebeurlijke) betalingen.

Deze verwerking gebeurt op basis van volgende wettelijke gronden:

 • om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op advocatenkantoor Karl MORTELMANS rusten;
 • ter behartiging van de noodzakelijke belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;
 • voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van advocatenkantoor Karl MORTELMANS of van derden, of
 • omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst gesloten tussen uzelf en advocatenkantoor Karl MORTELMANS.

 

4. Wie zal toegang hebben tot uw persoonsgegevens:

Binnen de organisatie van advocatenkantoor Karl MORTELMANS worden uw persoonsgegevens door de personen die aan uw dossier werken.

Advocatenkantoor Karl MORTELMANS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven vermelde doeleinden aan derden, zoals gerechtsdeurwaarders, boekhouder, notaris, andere advocaat, gerechtelijke instanties, vertaler-tolk, …

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de bovenvermelde derden of instituten en de gespecialiseerde dienstverleners aangeduid door hen, moeten de vertrouwelijke aard van deze gegevens respecteren en mogen deze gegevens enkel gebruiken in lijn met de instructies van Advocatenkantoor Van den Berghen.

Met derden die advocatenkantoor Karl MORTELMANS regelmatig gelast om uw persoonsgegevens te verwerken, sluit Advocatenkantoor Van den Berghen een verwerkersovereenkomst om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen.

Uw gegevens worden niet zonder passende waarborgen doorgegeven aan lidstaten buiten de EU.

 

5. Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard:

Advocatenkantoor Karl MORTELMANS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Conform artikel 2276bis BW beloopt deze termijn 5 jaar na volledige afsluiting van het dossier.

 

6. Geautomatiseerde besluitvorming:

Geautomatiseerde besluitvorming wordt gedefinieerd als beslissingen over individuen die uitsluitend worden gebaseerd op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking en waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die de betrokken individuen in aanmerkelijke mate treffen.

Advocatenkantoor Karl MORTELMANS maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming zoals hierboven omschreven.

 

7. Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens?:

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door advocatenkantoor Karl MORTELMANS.

U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid, hetgeen betekent dat u aan Advocatenkantoor Van den Berghen een verzoek kan richten om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar karl.mortelmans@mrtlmns.be .

Advocatenkantoor Karl MORTELMANS houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar alleszins binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

Volledigheidshalve wordt onderlijnd dat voornoemde rechten onderhevig zijn aan een aantal uitzonderingen.

Zo zal advocatenkantoor Karl MORTELMANS niet verplicht zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

Indien u meent dat advocatenkantoor Karl MORTELMANS niet in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft gehandeld heeft u tot slot het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

 

8. Wijzigingen

Advocatenkantoor Karl MORTELMANS behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming