Wij gebruiken cookies

cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Raadpleeg onze privacyverklaring
MENU

Advocatenkantoor

Karl MORTELMANS

Algemene voorwaarden

Versie van toepassing vanaf xx/xx/xxxx.

Berekeningswijze Kosten en Erelonen en voorwaarden advocatenkantoor Karl MORTELMANS
KBO 0812.646.204

Behoudens andersluidende specifieke afspraken (o.a. waardetarief of forfait), dossier per dossier schriftelijk overeen te komen, worden de kosten en erelonen van advocatenkantoor Karl MORTELMANS als volgt bepaald:

 1. De prestaties van het kantoor worden enerzijds aangerekend als kosten, anderzijds als erelonen.
  De kosten bestaan uit aan een dossier toewijsbare specifieke kosten en uit de vaste en variabele kantoorkosten.

  Advocatenkantoor Karl MORTELMANS levert geen prestaties in het kader van juridische tweedelijnsbijstand (pro-deo).
  Alle bedragen zijn exclusief BTW. (netto)
 2. Volgende kosten worden in rekening gebracht:
  - Openen dossier (vaste vergoeding van € 75,00/dossier)
  - Briefwisseling (gemiddelde tijdseenheid van 7 minuten)
  - Dactylo procedure (voor procedurestukken – conclusie, dagvaarding, inventaris, verzoekschrift… aan € 12,00 per pagina)
  - Aangetekende zendingen (€ 20,00)
  - Fotokopie (€ 0,10 per pagina, behoudens specifieke kopie voor derden aan werkelijke prijs)
  - E-mails (€ 8,00 per pagina)
  - Consultatie rijksregister (€ 15,00)
  - Financiële verrichting (€ 2,00)
  - Gerechtskosten en aanverwante kosten
  - Kilometervergoeding (€ 0,70/km) in principe aan te rekenen volgens de snelste weg
  - Vacatie (wachttijd ter zitting of elders, verplaatsingstijd, aan € 75,00/u)
 3. De erelonen worden in rekening gebracht per geregistreerde tijdseenheid van de behandelaar(s) en/of dossierbeheerder(s). Hier houdt men rekening met een basisuurtarief van € 125, exclusief Btw.

  Wanneer de tussenkomst van advocaat karl MORTELMANS hoogdringend is, kan het ereloon worden gecorrigeerd door toepassing van een coëfficiënt die met het uurtarief wordt vermenigvuldigd. Het ereloon (en ook de kost – zie hoger - ) kan door advocatenkantoor Karl MORTELMANS steeds worden aangepast, onder meer als gevolg van prijsstijgingen of wijzigingen op de markt.
 4. Behoudens de gebruikelijke taken die door de advocaat worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat advocaat Karl MORTELMANS, onder zijn verantwoordelijkheid, bij de uitvoering van zijn opdracht voor specifieke opdrachten (bijvoorbeeld een uitstel v oor een rechtbank) een beroep doet op advocaten die niet vast aan het kantoor verbonden zijn. In dat geval wordt er steeds zorg voor gedragen dat advocaten worden gekozen die met dezelfde ernst en kennis van zaken de zaak behartigen, doch steeds onder toezicht en controle van advocaat Karl MORTELMANS.
 5. Voor een dossier waarin de advocaat de cliënt dient te vertegenwoordigen in een rechtszaak, voor een commissie of instantie, bedraagt het forfaitair minimum ereloon € 250,00.
 6. Advocatenkantoor karl MORTELMANS brengt haar kosten en erelonen tussentijds in rekening mits het opvragen van provisiefacturen. Indien deze niet worden aangerekend, worden de kosten en erelonen volledig en zonder korting aan het einde van de tussenkomst aangerekend. Na de beëindiging van de opdracht om eender welke reden, zal de cliënt advocatenkantoor Karl MORTELMANS vergoeden voor de geleverde diensten en gemaakte kosten tot en met de effectieve datum van beëindiging. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na verzending, vanaf de vervaldag worden de facturen vermeerderd met een nalatigheidsinterest van 10% per jaar en een aanvullende schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag.
 7. In dossiers met rechtsbijstand zijn de rechtsbijstandverzekeraar en de cliënt hoofdelijk gehouden de kosten en erelonen te betalen.
 8. Eventuele opmerkingen op facturen dienen binnen de 15 dagen te worden geformuleerd, bij gebreke daaraan kan hiermee geen rekening meer worden gehouden. Advocatenkantoor Karl MORTELMANS is het eerste aanspreekpunt voor uw klachten met betrekking tot facturatie.
  Als u niet tot overeenstemming zou komen, kan u echter steeds terecht bij de Orde van Advocaten Antwerpen, afdeling Mechelen (Keizerstraat 20, 2800 Mechelen, T: 015/20.90.63 en F: 015/21.21.35).
  U behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.
 9. In geval van niet-betaling van een factuur is advocatenkantoor Karl MORTELMANS van rechtswege en zonder ingebrekestelling gerechtigd haar toekomstige werkzaamheden op te schorten.
 10. Voor het invorderen van facturen of bij betwisting hieromtrent zijn de rechtbanken van het arrondissement
  Antwerpen, afdeling Mechelen en de vrederechter van het kanton Heist-op-den-Berg bevoegd.
  Dit onverminderd de mogelijkheid om – bij wederzijds akkoord op het ogenblik zelf te geven – de zaak in arbitrage v oor te leggen aan de taxatiecommissie bij de Orde van Advocaten te Mechelen.
 11. De aansprakelijkheid van advocatenkantoor karl MORTELMANS blijft beperkt tot de dekking en het plafond van de onderschreven verzekeringspolis via de Orde van Advocaten.
 12. Bij nietigheid van één van de bovenstaande bepalingen, blijven de andere bepalingen in deze kantoorvoorwaarden geldig.